Algemene verkoopvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, orderbevestigingen door, overeenkomsten met en facturen van NV Pipelife Belgium, geregistreerd in het rechtspersonenregister (RPR) met ondernemingsnummer 0403.848.513, Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, en met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Brasschaatsteenweg 302, België.
 2. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene verkoopvoorwaarden en eventuele bijzondere verkoopvoorwaarden van NV Pipelife Belgium, gelden deze laatste.
 3. De algemene (aankoop)voorwaarden van de koper zijn nooit van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard door NV Pipelife Belgium. In dat geval kan deze aanvaarding enkel betrekking hebben op een welbepaalde bestelling en nader gespecifieerde bepalingen en niet op latere bestellingen of op de algemene (aankoop)voorwaarden van de koper in zijn geheel.
  Het verzenden van een orderbevestigingen aan de koper door BV Pipelife Belgium geldt niet als  het aanvaarden van de algemene (aankoop)voorwaarden van de koper.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Offertes worden kosteloos aan de klant aangeboden en verbinden NV Pipelife Belgium slechts indien ze binnen een termijn van dertig kalenderdagen, tenzij anders vermeld, gevolgd worden door een definitieve bestelling. Indien dit niet het geval is, doven ze van rechtswege uit. NV Pipelife Belgium kan haar offertes binnen deze geldigheidstermijn te allen tijde eenzijdig intrekken of herroepen zonder dat NV Pipelife Belgium hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is wanneer zij daartoe gegronde redenen heeft.
 2. De inhoud van de offertes van NV Pipelife Belgium blijft één (1) maand geldig, tenzij wanneer uitdrukkelijk anders vermeld. NV Pipelife Belgium kan haar offertes te allen tijde eenzijdig intrekken of herroepen zonder dat NV Pipelife Belgium hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.
 3. De bestelling door de koper binnen de geldigheidsduur van de offerte geldt als aanbod tot contracteren. De overeenkomst tussen NV Pipelife Belgium en de koper komt tot stand vanaf het verzenden van een orderbevestiging door NV Pipelife Belgium. 
 4. Offertes, orderbevestigingen en andere communicatie uitgaande van handelsvertegenwoordigers of ander personeel van NV Pipelife Belgium gelden onder voorbehoud van bevestiging aangezien zij NV Pipelife Belgium niet geldig kunnen vertegenwoordigen noch binden.

3. Prijs 

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, gzijn in de door NV Pipelife Belgium opgegeven prijzen taksen, BTW, douanekosten en extra diensten, zoals bijvoorbeeld transport of een andere verpakking dan standaard voorzien, niet inbegrepen en NV Pipelife Belgium behoudt zich het recht voor deze afzonderlijk aan te rekenen.
 2. De tarieven opgenomen in de brochures van NV Pipelife Belgium  mogen niet als een offerte worden beschouwd omdat ze op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht door Wienerberger gewijzigd kunnen worden i.f.v. de productie- en/of distributiekosten. 
 3. De prijs bedongen tussen partijen zal slechts gelden voor de bestelde hoeveelheden en bij levering van de goederen binnen de geldigheidstermijn zoals vermeld op de bevestiging van de bestelling. Indien bijkomende hoeveelheden worden besteld, of de goederen moeten worden geleverd of afgehaald na deze geldigheidstermijn, dan kan NV Pipelofe Belgium hiervoor andere prijzen aanrekenen. Ook wanneer een order wordt geannuleerd, maar later opnieuw geplaatst, kunnen andere prijzen en leveringstermijnen worden toegepast.
 4. Voor goederen en kleuren buiten de standaardreeksen van NV Pipelife Belgium, aanvaardt de koper een marge van tien (10) procent in meer of in min in de kwantiteit van de geleverde goederen ten opzichte van de kwantiteit van de bestelde goederen, zonder dat deze marge een niet-conformiteit in de levering uitmaakt in de zin van artikel 6.1. NV Pipelife Belgium maakt haar facturen op basis van de werkelijk geleverde goederen zoals vermeld in de leveringsbon in de zin van artikel 5.5.  
 5. Wanneer producten die specifiek voor een klant werden vervaardigd, niet, of niet geheel, worden afgehaald binnen de maand nadat ze door NV Pipelife Belgium ter beschikking werden gesteld op de fabriek, heeft NV Pipelife Belgium de keuze, hetzij het order van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, hetzij de producten aan de klant te factureren. In dat laatste geval zullen de goederen gedurende een termijn van 14 dagen na facturatie ter beschikking van de klant worden gehouden op de site van NV Pipelife Belgium. Indien de klant ze na die termijn niet heeft afgehaald, heeft NV Pipelife Belgium het recht de goederen te vernietigen, zelfs al heeft de klant ze betaald.

4. betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van NV Pipelife Belgium betaalbaar op de maatschappelijke zetel van NV Pipelife Belgium en dit binnen de dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum in de valuta en op het rekeningnummer opgegeven in de factuur.
 2. De koper kan de facturen van NV Pipelife Belgium uiterlijk acht (8) kalenderdagen na factuurdatum protesteren per aangetekend schrijven, mits omstandige opgave van de redenen tot protest. Bij gebrek aan tijdig en gemotiveerd protest worden de facturen geacht aanvaard te zijn.
 3. Indien de facturen van NV Pipelife Belgium laattijdig worden betaald, is vanaf de dag volgend op de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd:
  (a) Een verwijlinterest aan de interestvoet van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van acht (8) procent.
  (b) Een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van tien (10) procent op iedere openstaande factuur, met een minimum van tweehonderdvijftig (250) euro per factuur, voor o.a. de administratieve kosten voor de inning ervan.
 4. Indien de facturen van NV Pipelife Belgium laattijdig worden betaald, heeft NV Pipelife Belgium het recht om de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten tot aan de integrale betaling van de openstaande facturen inclusief interesten en (forfaitaire) schadevergoedingen. In dat geval worden de indicatieve leveringstermijnen in de zin van artikel 5.1 evenredig verlengd.
 5. Indien de facturen van NV Pipelife Belgium laattijdig worden betaald, worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

5. Levering

 1. De in de offerte en/of orderbevestiging vermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief omdat ze afhankelijk zijnvan de productieplanning. De koper kan geen rechten putten uit een gebeurlijke overschrijding van voormelde termijnen door NV Pipelife Belgium.
 2. De indicatieve leveringstermijnen worden in ieder geval evenredig verlengd in geval van overmacht. Als overmacht wordt onder meer beschouwd oorlogen, mobilisaties, moeilijkheden in de bevoorrading van grondstoffen of energie, stakingen, beperkingen en economische maatregelen opgelegd door de overheid, en elke andere externe omstandigheid die levering binnen de vooropgezette termijn redelijkerwijze verhindert.
 3. In geval van abnormale vertraging in de levering, zijnde minstens een verdubbeling van de indicatieve leveringstermijnen, kan de koper NV Pipelife Belgium in gebreke stellen per aangetekend schrijven met opgave van een remediëringstermijn van minstens één (1) maand. Indien NV Pipelife Belgium niet levert binnen voormelde remediëringstermijn, kan de koper de overeenkomst ontbinden per aangetekend schrijven zonder dat NV Pipelife Belgium hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is. 
 4. NV Pipelife Belgium heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling is geen reden tot weigering van betaling door de koper van de reeds geleverde goederen.
 5. De levering gebeurt op de plaats aangeduid in de orderbevestiging. (De koper ondertekent een leveringsbon bij ontvangst van de goederen en beoordeelt alsdan de kwaliteit en kwantiteit van de verkochte goederen.
 6. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen of voor kleine leveringen in de zin van artikel 5.7, gebeurt het transport voor leveringen in België of Groothertogdom Luxemburg op kosten en risico van NV Pipelife Belgium (Delivered Duty Paid). 
 7. Kleine leveringen zijn leveringen zonder kraanwagen van bestellingen met een waarde kleiner of gelijk aan zevenhonderdvijftig (750) euro of leveringen met kraanwagen van bestellingen met een waarde kleiner of gelijk aan tweeduizend (2.000) euro. Voor kleine leveringen zonder kraanwagen zal een forfaitaire transportkost worden aangerekend van vijftig (50) euro (excl. BTW) per plaats van levering. Voor kleine leveringen met kraanwagen zal een forfaitaire transportkost worden aangerekend van vijfenzeventig (75) euro (excl. BTW) per plaats van levering, alsook een extra forfaitaire kost van vijfentwintig (25) euro (excl. BTW) per begonnen kwartier boven de normale lostijd van dertig (30) minuten.
 8. De transportkosten voor leveringen buiten België en Groothertogdom Luxemburg worden afzonderlijk bepaald.
 9. Pallets, containers en andere verpakkingen met het oog op transport die niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik blijven eigendom van NV Pipelife Belgium. De koper zal voormelde pallets, containers en andere verpakkingen op eerste verzoek van NV Pipelife Belgium en op eigen kosten terugbezorgen. 
 10. Leveringen worden enkel teruggenomen na voorafgaande schriftelijke toestemming van NV Pipelife Belgium en op voorwaarde dat het gaat om voorraadgoederen en -kleuren uit de standaardreeksen van NV Pipelife Belgium die zich in oorspronkelijke staat bevinden. De koper zal zijn verzoek tot terugname binnen de veertien (14) kalenderdagen na levering per aangetekend schrijven richten aan NV Pipelife Belgium. In geval van terugname is de koper gehouden om de transportkosten van de levering en de terugname te betalen, alsook is hij een forfaitaire vergoeding van twintig (20) procent van de in de orderbevestiging vermelde prijs verschuldigd, met een minimum van vijfentwintig (25) euro omwille van de risico’s op beschadiging die extra handling en transport veroorzaken.

6. Aansprakelijkheid

 1. Niet-conformiteiten met betrekking tot de levering of zichtbare gebreken worden vermeld in de leveringsbon in de zin van artikel 5.5, dan wel per aangetekend schrijven gemeld binnen de acht (8) kalenderdagen na levering. Niet-conformiteiten of zichtbare gebreken die niet in de leveringsbon worden vermeld of niet tijdig worden gemeld, worden geacht aanvaard te zijn zonder dat de koper NV Pipelife Belgium hiervoor nog kan aanspreken. Het verwerken van de goederen zal in elk geval bschouwd worden als het aanvaarden van de goederen.
 2. Verborgen gebreken worden per aangetekend schrijven gemeld binnen de veertien (14) kalenderdagen na de ontdekking ervan en uiterlijk zes (6) maanden na levering. Verborgen gebreken die niet tijdig worden gemeld, worden geacht aanvaard te zijn zonder dat de koper NV Pipelife Belgium hiervoor nog kan aanspreken.
 3. Indien de door NV Pipelife Belgium geleverde goederen gebreken zouden vertonen, kan de koper uitsluitend aanspraak maken op een herstelling of vervanging van de geleverde goederen.  
 4. NV Pipelife Belgium is enkel aansprakelijk voor directe en materiële schade die in oorzakelijk verband staat met een aan haar toerekenbare zware of intentionele fout in de uitvoering van de overeenkomst. NV Pipelife Belgium is in geen geval aansprakelijk voor (herhaalde) lichte fouten, noch voor indirecte, immateriële en gevolgschade, waaronder (doch niet beperkt tot) winstderving, productiebeperkingen, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
 5. NV Pipelife Belgium is maximaal aansprakelijk ten belope van het bedrag dat eventueel wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar. Valt het schadegeval niet onder haar aansprakelijkheidsverzekering, dan is NV Pipelife Belgium maximaal aansprakelijk ten belope van de prijs overeengekomen voor de betrokken levering. 
 6. NV Pipelife Belgium is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in het product, maar ook door een fout of nalatigheid van de koper of van een persoon voor wie de koper verantwoordelijk is.

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van NV Pipelife Belgium tot aan de volledige betaling van de prijs, zowel in hoofdsom, interesten als kosten. Bij laattijdige of niet-betaling of dreigend onvermogen kan NV Pipelife Belgium de geleverde goederen te allen tijde terugvorderen. De koper verleent hiertoe op eerste verzoek de nodige medewerking.
Het voorgaande doet geen afbreuk aan de overgang van het risico op verlies of tenietgaan van de goederen, dat reeds vanaf levering overgaat op de koper.

8. Beëindiging van de overeenkomst

 1. NV Pipelife Belgium heeft, onverminderd haar recht op wettelijke of conventionele schadevergoeding, het recht om de overeenkomst met de koper, alsook iedere andere overeenkomst tussen NV Pipelife Belgium en de koper, buitengerechtelijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden lastens de koper in de volgende gevallen:
  (a) De laattijdige of niet-betaling van aan NV Pipelife Belgium verschuldigde bedragen.
  (b) Het initiëren van een ontbindings- of faillissementsprocedure door de koper, het  openbaar ministerie of een derde, dan wel de ontbinding of faillietverklaring van de koper.
  (c) De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of gerechtsmandataris.
  (d) Het kennelijk onvermogen of geschokt krediet van de koper, tenzij de koper NV Pipelife Belgium de nodige waarborgen verstrekt.
 2. De koper kan de overeenkomst enkel ontbinden lastens NV Pipelife Belgium ingeval van zware of intentionele fout, na NV Pipelife Belgium hiervoor in gebreke te hebben gesteld per aangetekend schrijven met opgave van een remediëringstermijn van minstens één (1) maand. 
 3. NV Pipelife Belgium heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen in geval van een verdubbeling van de indicatieve leveringstermijnen ingevolge overmacht in de zin van artikel 5.2, zonder dat NV Pipelife Belgium hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

9. Nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid

De nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling in de algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden zal niet de nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een andere bepaling dan wel van de algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden in hun geheel tot gevolg hebben. Dergelijke bepaling wordt desgevallend vervangen door een geldige bepaling en zal aangepast en/of gematigd worden binnen de wettelijke grenzen.

10. Overdracht

De koper mag noch de overeenkomst, noch enige rechten of verplichtingen daaronder, geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NV Pipelife Belgium.

11. Intellectuele rechten

NV Pipelife Belgium behoudt alle intellectuele rechten op de geleverde goederen en verstrekte documenten, informatie en voorwerpen.

12. Privacy & gegevensbescherming

NV Pipelife Belgium verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de door haar gesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen. Deze gegevens kunnen voorts gebruikt worden voor direct marketing indien en voor zover daarvoor toestemming werd gegeven. Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De betrokkene heeft recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar, evenals om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De koper draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan NV Pipelife Belgium bezorgt en verbindt zich ertoe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij persoonsgegevens overmaakt, evenals met betrekking tot persoonsgegevens die hij via NV Pipelife Belgium zou ontvangen. Voor meer informatie kan de koper en elke betrokkene de privacyverklaring consulteren op www.pipelife.be of contact opnemen via info@pipelife.be.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. De contractuele relatie tussen NV Pipelife Belgium en de koper wordt beheerst door en zal geïnterpreteerd worden naar Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit de contractuele relatie tussen NV Pipelife Belgium en de koper behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onverminderd het recht van NV Pipelife Belgium om de koper te dagvaarden voor de rechtbank van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de koper gelegen is.

Downloads

Vind hier de meest gevraagde downloads.

Downloads
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Contacteer ons

Heeft u een vraag of een specifiek verzoek? Kies dan een van onderstaande contactmogelijkheden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Terugbellen

Telefoonformulier
We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.
Mailformulier
We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op via e-mail.